Általános Szerződési Feltételek

1.      A szolgáltató adatai:
Cégnév: Lépés Média Group Kft.
Székhely: 8100 Várpalota, Kálvária út 14/2.
Cégjegyzékszám: 19 09 514 122
Adószám: 23394210-2-19

2.      Általános szabályok:
(a) Jelen „Általános Szerződési Feltételek” – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozza a szolgáltató által, a 8100 Várpalota Mandulás ltp. 29, a 8105 Pétfürdő Hősök tere 8/5 és a 8000 Székesfehérvár Királyhágó út 4., 8000 Székesfehérvár, Gyulafehérvári út 58. szám alatt üzemeltetett Pe-Ki Apartmanok szálláshelyeinek és az ahhoz kapcsolódó a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.
(b) Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

Jelen Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2020. március 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad.

Az ajánlatkérések, az ajánlatok, a megrendelések, ezek visszaigazolása, elfogadása, az egyedi szerződések, valamint ezek módosítása és kiegészítése (továbbiakban együtt: szerződés) érvényességéhez elsődlegesen írásbeli forma szükséges.

3.      Szerződő felek

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).
Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4.      A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása

A szerződés írásbeli alakban, illetve e-mail útján kerül megkötésre. Így az akkor jön létre, ha a Vendég írásbeli alakban, illetve – akár a Szolgáltató honlapján keresztül – e-mail útján megküldött szerződés létrehozására irányuló ajánlatát a Szolgáltató írásbeli alakban, illetve e-mailen visszaigazolja, vagy a Vendég által a Szolgáltatóhoz írásbeli alakban, illetve – akár a Honlapon keresztül – e-mail útján intézett ajánlattételi felhívásra a Szolgáltató által a Vendég részére írásbeli alakban, illetve e-mail útján adott ajánlatot a Vendég írásbeli alakban, illetve e-mail útján visszaigazolja.
Amennyiben egy ajánlatra adott visszaigazolás az ajánlattól eltérő tartalmú, úgy az eltérő tartalmú visszaigazolást a másik Félnek ahhoz, hogy a szerződés létrejöjjön, el kell fogadnia, míg amennyiben az ajánlattól eltérő tartalmú visszaigazolást az ajánlatot adó Fél módosított tartalommal fogadja el, úgy az részéről új ajánlatnak minősül, amit egy újabb visszaigazolás útján a másik Félnek a szerződés létrejöttéhez el kell fogadnia. A fenti rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell az újabb eltérő tartalmú visszaigazolásokra és az azokra vonatkozó újabb módosított tartalmú ajánlatokra is.

A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés – foglalás – szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés – foglalás – írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.
A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.
Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul.
A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

5.      A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendég személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt személyazonosításra alkalmas okmányával igazolja. Az apartmanban bejelentés nélkül senki sem lakhat. A személyes iratok kezelésére vonatkozóan az Adatvédelmi Szabályzat az irányadó.

6.      A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül, egyoldalúan megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai honlapján (www.pekiapartman.hu) találhatók.

7.      A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, tartalmazzák az idegenforgalmi adót. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többlet terheket, előzetes értesítés mellett, átháríthatja a Vendégre.

8.      A Szolgáltatót illető ellenértékről a Szolgáltató a hatályos jogszabályok előírásai szerint számlát állít ki.

9.      Az aktuális ajánlatok, kedvezmények az apartman weboldalán kerülnek meghirdetésre.
A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.
Gyermekek részére az alábbi szállás kedvezményeket biztosítjuk:
0-2 éves korig ingyenes
2 éves kortól 5.000 Ft /éj
Pótágy igényt szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egyidőben egyeztetni szükséges és azt a szobafoglalással azonos módon kell megrendelni.

10.   A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, SZÉP kártyával  illetve átutalással internetes oldalon keresztüli fizetéssel.

11.   A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek rendeltetésszerű használatára.
A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató köteles a hozzá írásban benyújtott vagy általa jegyzőkönyvbe felvett panaszt kivizsgálni, annak jogszerű fennállta esetén kezelni.

12.   A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

13.   A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

14.   Az apartman területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére, használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

15.   A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében 2012. január 1-től az apartman nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében az apartman helyiségeiben, közösségi területein, valamint az apartmanhoz tartozó teljes nyílt területen tilos a dohányzás. A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 100 € extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben. A Tűzvédelmi utasítás megszegéséből adódó károkat, annak kapcsán felmerülő költségeket a Vendég köteles megtéríteni. Tűz esetén a tulajdonost kérjük haladéktalanul értesíteni. Tűz esetén a lift használata tilos.

16.   A Vendég (ideértve Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles az apartman épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és az ott lakók szükségtelen zavarása nélkül használni.

17.   Elutazáskor a Vendég köteles az apartman kulcsait a tulajdonosnak leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs, a kapuhoz tartozó irányító vagy a kaputelefonhoz tartozó biztonsági kulcs(kék püttyögő) elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott tárgy után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni.

18.   Vendég tudomásul veszi, hogy háziállatot Szolgáltató nem fogad.

19.   Amennyiben a Vendég az igénybevett vagy megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerint zálogjog illeti meg a Vendég azon személyes tulajdonú tárgyain, melyeket a szállodába magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabálya kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják az apartmant.

20.   A Vendég által megadott személyes adatok valódiságáért a Vendéget terheli teljeskörű felelősség.
A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek a Szolgáltató nem ad át.
A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.
A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak.

21.   Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

22.   Lemondásra és előrefizetésre vonatkozó szabályzat:

Előzetes fizetés: A foglalás teljes összege felszámításra kerülhet tetszőleges időpontban a foglalás után. 100% ELŐREFIZETÉS – NEM LEMONDHATÓ FOGLALÁS (kötbérmentes lemondás nem lehetséges!)

23.   Vis maior esetén, továbbá más olyan esemény következtében, mely Felek önhibáján kívül a teljesítés rendes folyamatát (vagy a már meglévő késedelmének megszüntetését) akadályozza, illetve késlelteti, a teljesítési határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik, és kivételes esetben, ha a Felek felróhatóságuknak hiányát a körülmények kétséget kizáróan indokolják, teljesítési kötelezettsége alól teljesen vagy részlegesen mentesülnek. Az akadály felmerültéről és megszűntéről a Felek egymást haladéktalanul tájékoztatják. Felek a vis maior esetében jogosultak – egyéb jogaiknak érintése nélkül – a szerződéstől teljesen vagy részben elállni, amennyiben ezek az események nem jelentéktelen időtartamúak és/vagy szükségleteinek jelentős mértékű csökkenéséhez vezetnek, és/vagy a szerződés fenntartása érdekeiknek egyéb jelentős sérelmét idézi elő.

Vis maiornak minősülnek különösen az alábbi esetek:

a)     háború, háborús cselekmények (akár történt hadüzenet, akár nem) invázió,
b) lázadás, forradalom, zendülés, katonai hatalomátvétel, bitorolt hatalom intézkedései, polgárháború, terrorcselekmény,
c) bármely nukleáris anyag, vagy a nukleáris anyag elégéséből származó bármely nukleáris hulladék, nukleáris robbanás, vagy bármely más nukleáris robbanó szerkezet vagy annak nukleáris összetevője által keltett ionizáló sugárzás, vagy radioaktivitás okozta szennyezés, mérgezés, vagy a felsoroltak más veszélyes tulajdonságai,
d) rendzavarás,
e) a természeti erők bármely olyan működése, amely ellen egy tapasztalattal rendelkező Szolgáltató ésszerűen nem volt elvárható, hogy óvintézkedéseket tegyen, így különösen az építési munkákat ténylegesen akadályozó tűz, robbanás, villámlás, rendkívüli mértékű vihar, szélvihar, hóvihar, havazás, ónos eső vagy jégeső, árvíz, földrengés vagy földcsuszamlás,
f) bármely akna, bomba, gránát, vagy lövedék, rakéta, lőszer, vagy robbanóanyag felrobbanása vagy hatása által okozott pusztulás, kár, sérülés vagy halál,
g) bármely olyan eset, amikor a közműszolgáltatók – különösen víz-, gáz, elektromos áram szolgáltató – szolgáltatás kimaradása következtében a Szolgáltató nem tudja a vállalt szolgáltatásait ellátni

Várpalota 2020.03.01.

 

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy a webhely működjön, és nem kapcsolható ki a rendszerünkben.

Az oldal működtetéséhez az alábbi technikai cookie-ek szükségesek
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

WooCommerce rendszert használunk. A kosár és megrendelés feldolgozásához 2 cookie-t szükséges: woocommerce_cart_hash és woocommerce_items_in_cart. Ez a 2 cookie szükséges az oldal megfelelő működéséhez és nem kapcsolható ki.
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

Összes tiltása
Összes engedélyezése